cz | eng
Experimentální objekt Pikovice
Experimentální návrh

Technika a design

Architektonické, stavebně technické a technologické řešení stavby experimentálního objektu vychází z tezí:

Architektura není protikladem přírodního rámce a naopak, obydlí není vyčleňováno z krajiny: na místo toho je krajina přetvářena k bydlení a architektura se stává součástí přírody. Prostory i stavební konstrukce jsou důsledně navrženy tak, aby ideálně sloužily zamýšleným procesům a funkcím – na místo toho, aby k tomu následně byly přizpůsobovány, a na místo kompromisů a ústupků na straně procesů. Prostory samy vytvářejí nový způsob bydlení, nové zážitky, nové (efektivnější) procesy, resp. eliminují ty neproduktivní a neefektivní – na místo toho, aby se (více či méně zdařile) přizpůsobovaly procesům existujícím. Pozitivní estetické i psychologické kvality (potenciál) okolí jsou důsledně využity pro obohacení (vnitřních prostorů) budovy, „budova“ ( → včetně úprav pozemku), není více či méně rušivým zásahem do krajiny, ale její součástí a metamorfózou.

Popis navrhovaného stavebně-technického řešení objektu:

Dominantním prostorem návrhu je prostor s přechodovým mikroklimatem „zimní zahrada“, který příznivě ovlivňuje okrajové podmínky pro nezanedbatelnou plochu obvodového pláště. V základních principech se jedná o výrazně kompaktní tvarové řešení objektu orientovaného jihozápadně. Přechodový prostor „zimní zahrady“, s výraznými tepelně akumulačními prvky, je navržen cca 2,5m pod úrovní terénu, kde využívá větší stability okrajových podmínek. Vodní prvky „ koupací jezírko / bazén“ i „vodopád“ se výrazně podílí na tvorbě mikroklimatu přechodového i interiérového – stejně jako pasivní ventilační systém využívající teplotně stabilizujících vlastností zemní hmoty. Mikroklimatické funkce zajišťuje i intenzivní zeleň rostoucí v „zimní zahradě“. Tvarově výrazné elementy určující charakter architektury jsou součástí energetického řešení navrženého objektu a jsou zapojeny do funkcí akumulace tepelných zisků, nebo naopak ochrany před nadměrnými tepelnými zisky. Tepelné izolace obytného prostoru i systém jeho vytápění a ventilace odpovídají charakteru „pasivního domu“. Nedílnou součástí enviromentálně orientované koncepce návrhu je konečně i systém nakládání s vodou, jehož součástí je kořenová čistírna odpadních vod.

V rámci obvodových plášťů a střechy obytné části (interiéru) jsou použity dřevěné nosníky s vloženou izolací tl. 40 cm ze slámy. Základ konstrukce střechy tvoří 4 hlavní dřevěné lepené nosníky, které jsou využity i pro zavěšení podlahy obytné části. Strop pod obytnou částí tvoří dřevěné sbíjené vazníky, které umožní nerušené vedení technického vybavení objektu s nasypaným tepelně izolačním materiálem z recyklovaného materiálu.

Obvodový plášť zimní zahrady je k jižní a západní straně celoprosklený. Opěrné stěny jsou monolitické a masivní zděné z místního kamene a zajišťují mimo jiné funkci akumulace tepelných zisků. Pro interiérové konstrukce a povrchy bude používáno nepálených materiálů režných cihel a omítek pro akumulaci vlhkosti v kombinaci s deskovými materiály a kamenným obkladem.